Rapport frå tilsyn med psykisk helsevern barn og unge

Rapport fra tilsyn med psykiske helsevern til barn og unge

Sammendrag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge ved St Olavs Hospital HF BUP Klinikk, BUP Klostergata 10.-11.mars 2014.

Rapport fra tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge

Tilsynsmyndigheten har undersøkt om spesialisthelsetjenesten gjennom systematisk styring og ledelse sikrer barn og unge forsvarlig psykisk helsevern. Barn og unge omfatter i denne sammenheng hovedsakelig aldersgruppen 0-18 år.

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge – Helse Førde HF, Klinikk psykisk helsevern, avdeling psykisk helsevern for barn og unge, Nordfjord barne- og ungdomspsykiatrisk . Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Klinikk psykisk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge – Helse Førde HF, Klinikk psykisk helsevern, avdeling psykisk helsevern for barn og unge, Nordfjord barne- og ungdomspsykiatrisk Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske . Detaljer .

[PDF]

Rapport A9714 Pasienter og behandlingstilbud i psykisk

psykisk helsevern for barn og unge i 2007/2008. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er del av evalueringen av Opptrappingsplanen for psykiske helse. Prosjektet omfatter en tverrsnittregistrering av alle barn og unge som mottok et institusjonstilbud i psykisk helsevern 20. november 2007, samt en

[PDF]

Psykisk helsevern for barn og unge – Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal i 2013 og 2014 gjennomføre landsomfattende tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Psykisk helsevern for barn og unge er et relativt ungt fagmiljø i stor utvikling. Barn og unge med psykiske lidelser er en sårbar pasientgruppe med få sterke stemmer som målbærer deres interesser.

[PDF]

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Rapport – sintef.no

poliklinikker for barn og unge økte personellinnsatsen med 43 prosent fra 1994 til 2000. Siden 1998 har det vært en markert vekst i antall tiltak ved disse poliklinikkene, delvis pga økt produktivitet.

[PDF]

helsehjelp til barn i barnevernet – Bufdir

2.5.1 Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner 14 2.5.2 Ungdommer i barneverninstitusjoners erfaringer med bruk av fastlegeordning, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 15 2.5.3 Helsetjenester i barneverninstitusjoner 16

[PDF]

Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern

Helseforetakets overordnede styring og oppfølging av psykisk helsevern for barn og unge forts. • Utredningsforløpet er godt planlagt og preget av god fremdrift, kontinuitet og kvalitet slik at det settes diagnoser innen akseptabel tid og i tråd med føringene i multiaksialt diagnosesystem om bred og tverrfaglig utredning

Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for barn og unge Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge Sist oppdatert: 02.11.2015 IS-nummer:

[PDF]

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014

Jfr. rapport fra tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge ved Helse Finnmark HF, BUP Karasjok v/Fylkesmannen i Finnmark datert 13.02.14. Tilsynet har vurdert om pasientforløpene i …

Rapporter – RKBU Midt-Norge – NTNU

Målet med prosjektet var å hente erfaringer fra barn og unge på barnevernsinstitusjoner og aktører knyttet til fastlegeordningen, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), for å komme med forslag som kan bidra til å sikre nødvendige og …

Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet – Barn

Arrangør: Bufdir og Hdir. God psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Forskning viser høy forekomst av psykiske vansker og lidelser hos barn i barnevernet. Barn med tiltak fra barnevernet har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre barn, og det er behov for å sikre at også disse barna får den hjelpen de har behov for.

Forsvarlig psykisk helsevern for barn og unge

Ny rapport fra Helsetilsynet er kritisk til psykisk helsevern for barn og unge. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto. Oppsummering av tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) viser at ledelsen i flertallet av helseforetakene og poliklinikkene ikke hadde god nok kontroll med …