Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar

Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar – ny foreskrift

Fylkesmannen inviterer med dette kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar til informasjonsmøte om ny forskrift om kommunalt tilskot frå 1. januar 2016.

[PDF]

Resultatrekneskap for ikkje-kommunale barnehagar 2017

unnateken frå dette kravet i forskrift om rekneskapsplikt for godkjende ikkje-kommunale barnehagar. Generelt om føring av ”Resultatrekneskap for ikkje-kommunale barnehagar” Rekneskapen skal førast som resultatrekneskap for alle ikkje-kommunale barnehagar som var i drift per 15.12. året før.

[PDF]

Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune

Avrekning av rekneskapen for året før skal gjerast kjend for ikkje-kommunale barnehagar innan 1. mai. Tilskot til nye godkjente barnehagar der det er fatta vedtak om finansiering etter

[PDF]

Resultatrekneskap for ikkje-kommunale barnehagar 2016

Generelt om føring av ”Resultatrekneskap for ikkje-kommunale barnehagar” Rekneskapen skal førast som resultatrekneskap for alle ikkje-kommunale barnehagar som var i drift per 15.12. året før.

Kommunal eller privat drift av barnehagar

Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente

Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Jølster KommuneTV

Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar 076/17 00:02:14 Tertialrapport 2 – 2017

[PDF]

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL …

tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale barnehagar Fastsatt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. § 1 Formål og virkeområde Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med

[PDF]

Sel kommune Arkiv Utskrift av møtebok – regjeringen.no

Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar Departementet gjer framlegg om at kommunen skal ha finansieringsplikt for eksisterande ikkje-kommunale barnehagar. Finansieringsplikta kan regulerast gjennom a) Lokalt utforma forskrifter eller b) Statleg regulering av finansieringsplikta.

[PDF]

Stranda kommune – regjeringen.no

3)Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar Departementethar fire framlegg, to der kommunen sjølv skal lageforskrf for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar og to der det vert sett ein prosentsats gjennom lovverk.

[PDF]

Oppvekst- og kulturutvalg

Retningslinjer : Finansiering – ikkje kommunale barnehagar – frå 2012 009/12 Vedtekter for kommunale barnehagar Det var først i møtet orientering og omvisning i Holvik barnehage v/tjenesteleder Line Hodnefjell. Deretter var det sang av elevene på Holvik skule og orientering og omvisning på skolen v/tjenesteleder Gro Holm Gjervik.

[PDF]

Høring – finansiering av private barnehager

Høyringsnotatet peiker på at nasjonal sats kan gi utilsikta utslag i form av at den nasjonale satsen ikkje reflekterer kostnadsstrukturen i den enkelte kommune som kan gi utilsikta incentiv for den vidare utvikling av sektoren. KA ser ikkje bort frå at det kan ligge slike effektar her.

[PDF]

å SUND KOMMUNE – enbedrebarnehage.no

og ikkje- kommunale barnehagar innan for den enkelte kommune jfr. barnehagelova § 14. tredje ledd. Kunnskapsdepartementet gav Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utgreie ein finansieringsmodell for finansiering av ikkje-kommunale barnehagar og utarbeiding av tilhørande forskrifter.

Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune

No category; Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune +