Kontroll ved fleire barneskular

Stadig fleire stikk av frå kontroll, Vegvesenet: – Manglar

Stadig fleire stikk av frå kontroll, Vegvesenet: – Manglar ressursar til å henta dei inn Turistbussjåførar må følgja tette program, noko som ofte resulterer i brot på køyre- og kviletida. Mange vel dermed å unnlata å møta til kontroll på Håbakken.

Russland har teke kontroll over to ukrainske marinefartøy

6 days ago · Den ukrainske marinen seier at russiske spesialsoldatar har teke kontroll over to av skipa deira i Svartehavet, etter å ha skote på dei. To ukrainarar er såra.

Storfangst på kontroll på Kvåle – avisa-hordaland.no

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kvåle på Voss måndag. – Det var mykje feil og manglar i forhold til kontrollerte køyretøy, melder Sjur Nesbø i Statens vegvesen. Ein førar vart meld på grunn av misbruk av årsprøvekjennemerke.

Revisjonsrapport viser manglande kontroll med overtid

Revisjonsrapport viser manglande kontroll med overtid Overtid: Internrevisjon ved Høgskulen på Vestlandet avdekker manglande avtalar, godkjenning, dokumentasjon og kontroll med overtid – og timetal på kant med arbeidsmiljølova.

[PDF]

Eigenerklæringsskjema Kontroll av alle arbeidstakarar i

Dersom du har svart ja på eit eller fleire spørsmål under pkt. «MRSA» på side 1, skal det etter tilsetting, men før du tiltrer i stilling, dokumenterast negativt prøvesvar på MRSA i dyrking frå nasebore, hals og evt. frå opne sår og/eller eksemhud. Dersom du har piercing, ta prøve rundt innstikkstaden.

Går for tre barneskular – PDF – docplayer.me

Mannskoret frå Dalsfjorden under dirigent Magne Drabløs har vi høyrt ved fleire høve, men eg kan ikkje minnast å ha høyrt dei slik som under framføringa av Ride the Chariot med Lars Olav Drabløs som solist.

Fleire kontrollar ved skulestart – kvinnheringen.no

Tysdag var politiet ved skulane i Rosendal og på Husnes for å overvåka trafikken der. Politiet gjennomførte også ein kontroll ved Undarheim, der dei sjekka 12 køyretøy. Ein mopedførar fekk forenkla førelegg for å ha køyrt med ein person bakpå, og ein bil blei avskilta på grunn av manglande EU-kontroll.

Brannvesenet har kontroll på bran – Nyhetspressen.com

Brannvesenet har kontroll på skogbrann i Grue i Hedmark. Brannvesenet fikk onsdag kveld kontroll på en skogbrann som strakte seg over et område på 100 mål ved Frysjøen i Grue kommune i Hedmark..

Foreslår å legge ned fire barneskular – smp.no/nyheter

Ein rundt 20 år gammal diskusjon kan vere avgjort. Fleire parti i Haram vil legge ned barneskulane i Tennfjord og på Vatne, og bygge nytt vegg i vegg med ungdomsskulen oppe på Eidet.

Har kontroll på brannen på Reigstadfjellet – Bygdanytt

Mandag morgon fortel Ronald Drotningsvikt, vaktkommandør i 110-sentralen, at brannvesenet har kontroll på brannen. – Vi måler litt varme framleis, men ingenting har blussa opp att, seier han. Lokalt brannmanskap skal i dag halde vakt ved staden.

HVL brukte 12,6 millionar kroner – manglar kontroll på

Det er avdekt fleire «vesentlege avvik». «Betydelig omfang» Ifølgje revisjonsrapporten er overtidsarbeidet ved HVL «av et betydelig omfang og beløpsmessig størrelse». Rapporten peikar vidare på at «langsiktig bemanningsplan, samt sterkere styring og kontroll av overtidsbruk kan kunne bidra til å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens regler og reduserte lønnsutgifter».

Agder og Telemark bispedømmeråd – Sokneprest (Ref.nr

Det er barneskular i Seljord, Flatdal og Åmotsdal og ungdomsskule i Seljord sentrum. Seljord vidaregåande skule har medie- og kommunikasjonsfag, restaurant- og matfag og allmenn påbygging. Det er skuleskyss til Bø vgs (allmennfag, idrett), Kvitsund gymnas (allmennfag) og Lunde vgs (yrkesfag).

Forsking ved instituttet – Institutt for

Forsking ved instituttet. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har eit aktivt forskingsmiljø. Mange tilsette frå fleire fagområde deltek i forsking om læraren si kunnskap om undervisning og om korleis læring skjer.

4 av 5 lærarar slit med å finna digitale læremiddel på nynorsk

Så mange lærarar på nynorske barneskular må bruka digitale ressursar på bokmål (av dei som bruker pc minst éin gong i veka): Av dei 200 lærarane som svarte på undersøkinga vår, er det 140 som bruker pc minst éin gong i veka.

Fridom og forsking. Ein individuell rett? – SAIH

Skrevet av: Roy Krøvel, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA. Både i Europa og Amerika har urfolksorganisasjonar dei siste tiåra bygd opp eigne utdanningssystem. Som oftast byrja det med barneskular på eige språk, men snart synte det seg naudsynt å utdanne lærarar som kunne undervise på borna sitt eige språk.